REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ODNOWAOKNA.PL

obowiązujący od dnia 3 lipca 2023 r.

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Odnowa Okna sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (adres: ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001040932, posiadającą NIP: 6292508316 oraz REGON: 525601635. Nasz kapitał zakładowy wynosi 140.000 zł.
  2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
   a) adres poczty elektronicznej: kontakt@odnowaokna.pl
   b) serwis internetowy: http://www.odnowaokna.pl/
   c) telefon: +48 691 570 014
  3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. DEFINICJE

W Regulaminie pisane wielką literą pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. „Cena”– oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę brutto za realizację Usługi Pomiaru oraz Usługi Serwisowej (wraz z Towarami niezbędnymi do jej realizacji) . Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
 2. „Dzień Roboczy”– oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
 3. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również oznacza wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia Usługi Serwisowej.
 4. QuasiKonsument” – oznacza osobę fizyczną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jednak poza zawodowym charakterem działalności, wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również oznacza wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia Usługi Serwisowej.
 5. Konfigurator” – oznacza podstronę Serwisu, na której Użytkownik dobrowolnie wybiera lub wprowadza dane dotyczące okien, dla których zamierza zlecić Usługę Pomiaru, a następnie wybiera Pakiet Szybowy i wprowadza dane teleadresowe w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Operator płatności” – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Usługą kupowaną przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 7. „Polityka Prywatności”– odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywania przez Serwis plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://odnowaokna.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Pomiar” – ocena stanu i rekomendacji czynności serwisowych (w tym pomoc w doborze nowych Pakietów Szybowych) istniejących okien na rzecz i zlecenie Użytkownika, w lokalizacji przez niego wskazanej.
 9. Protokół odbioru – standardowy dokument potwierdzający realizację Usługi i podpisany przez Użytkownika i Serwisanta.
 10. „Regulamin”– oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 11. „Serwis”– oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://odnowaokna.pl.
 12. „Serwisant” – oznacza niezależny podmiot współpracujący z Usługodawcą, wykonujący Usługę Pomiaru oraz Usługę Serwisową na zlecenie Usługodawcy.
 13. „System Informatyczny”– oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
 14. „Towar” lub „Pakiet Szybowy”– hermetycznie uszczelniony zespół dwóch lub trzech tafli szkła oddzielonych jedną lub dwoma ramkami dystansowymi wypełnionymi absorbentem wilgoci, mechanicznie stabilny i trwały oferowany w ramach Serwisu i wykorzystywany do realizacji Usługi Serwisowej.
 15. „Umowa o świadczenie Usługi WWW”– oznacza umowę o świadczenie Usługi WWW, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi WWW zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub QuasiKonsumentem, Umowa o świadczenie Usługi WWW ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 16. „Umowa o świadczenie Usługi Serwisowej”– oznacza umowę o świadczenie Usługi Serwisowej, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub QuasiKonsumentem na podstawie Zamówienia na zasadach opisanych w Regulaminie.
 17. „Umowa o świadczenie Usługi Pomiaru”– oznacza umowę o świadczenie Usługi Pomiaru, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub QuasiKonsumentem na podstawie Zamówienia na zasadach opisanych w Regulaminie.
 18. „Usługa WWW”– oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 19. „Usługa Pomiaru” – usługa kierowana do Użytkownika będącego Konsumentem lub QuasiKonsumentem polegająca na przeprowadzeniu Pomiaru po:
  1. uzupełnieniu przez Użytkownika Konfiguratora oraz
  2. opłaceniu Pomiaru.
 20. Usługa Serwisowa – usługa kierowana do Użytkownika będącego Konsumentem lub QuasiKonsumentem polegająca na przeprowadzeniu następujących czynności (po akceptacji oferty powstałej po przeprowadzeniu Usługi Pomiaru i złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi Serwisowej):
  1. produkcji Pakietów Szybowych na podstawie indywidualnej konfiguracji Użytkownika;
  2. dostawie oraz montażu wyprodukowanych Pakietów Szybowych w ustalonej w Zamówieniu, lokalizacji;
  3. wykonaniu ustalonych czynności serwisowych;
  4. pomocy w zagospodarowaniu starych pakietów szybowych (odpadu, którego wytwórcą jest Konsument lub QuasiKonsument), jeśli Użytkownik nie postanowi inaczej;
  5. przy czym Użytkownik może zdecydować się na zamówienie samego Pomiaru a następnie na jego podstawie zdecydować o ewentualnym zamówieniu dalszych składników Usługi Serwisowej opisanych w pkt 2.20.1-2.20.4.
 21. „Usługodawca” lub „Spółka”– oznacza spółkę Odnowa Okna sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (adres: ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001040932, posiadającą NIP: 6292508316oraz REGON: 525601635.
 22. „Ustawa o Prawach Konsumenta”– oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 23. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi WWW.
 24. „Zamówienie”– oznacza zamówienie składane przez Użytkownika będącego Konsumentem lub QuasiKonsumentem przy wykorzystaniu Serwisu na Usługę Pomiaru lub Usługę Serwisową. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena, miejsce realizacji Usługi Serwisowej lub Usługi Pomiaru oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej lub Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługę WWW polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:
  1. możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
  2. możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami wariantów Usług Serwisowych na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,
  3. udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.).
 2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Usługa WWW świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
 5. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych w związku ze świadczeniem Usługi WWW.

4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
  1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,
  2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
  3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,
  4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@odnowaokna.pl.
 3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści udostępnianych przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA

 1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,
  2. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz musi mieć aktywny interpretator języka JavaScript,
  3. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi okien wyskakujących (pop up),
  4. urządzenie Użytkownika powinno mieć zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze,
  5. Użytkownik powinien mieć aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Postanowienia pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
 3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 4. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.
 6. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień (Umów o świadczenie Usługi Serwisowej, Usługi Pomiaru):
  1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
  2. mechanizm autokompletacji danych,
  3. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz poszczególnych Umów o świadczenie Usług Serwisowych następuje przez:
  1. Prezentację treści Regulaminu w Serwisie,
  2. dołączenie do e-maila potwierdzającego Zamówienie linku prowadzącego do treści Regulaminu,
  3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,
  4. możliwość pobrania przez Użytkownika treści Regulaminu na dysk twardy.
 8. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

6. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI SEERWISOWEJ LUB USŁUGI POMIARU) 

 1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej lub Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Przedstawione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje o Towarach i Usługach Serwisowych stanowią złożone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej lub Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru (do realizacji, której wykorzystywane są Towary wybrane przez Użytkownika) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru, a następnie Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej w ramach Serwisu następuje zgodnie z poniższą procedurą i zasadami.
  1. Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Konfigurator pomiaru istniejących okien, a następnie przejść przez poszczególne kroki konfiguracyjne uzupełniając dane o istniejących oknach oraz wybrać Pakiet Szybowy.
  2. po uzupełnieniu Konfiguratora o dane dotyczące okien oraz Pakietu Szybowego Użytkownik w kolejnym kroku powinien:
   1. wskazać miejsce realizacji Usługi Pomiaru / Usługi Serwisowej na terenie Polski (adres),
   2. Użytkownik powinien podać w formularzu kontaktowym dane kontaktowe,
   3. Poniżej formularza kontaktowego Użytkownik powinien poprzez oznaczenie odpowiednich pól wyrazić zgodę na
    1. treść Regulaminu.; oraz
    2. przystąpienie Usługodawcy do realizacji Usługi Pomiaru przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i oświadczyć, że przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu Usługi Pomiaru Użytkownik utraci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru;

Niewyrażenie przez Użytkownika powyższych zgód uniemożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Pomiaru.

   1. Użytkownik powinien wybrać sposób płatności spośród dostępnych w ramach Serwisu,
  1. Przed złożeniem Zamówienia na Usługę Pomiaru:
   1. na podstronie Serwisu, na której znajduje się Konfigurator z formularzem kontaktowym znajduje się przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”,
   2. Użytkownik składa Zamówienie na Usługę Pomiaru poprzez kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” i dokonanie zapłaty. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru wskazanej w Zamówieniu na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie,
   3. po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia i opłaceniu), wyświetlona zostaje podstrona Serwisu obejmująca potwierdzenie otrzymania Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika). Potwierdzenie przez Usługodawcę otrzymania Zamówienia (tj. otrzymania oferty złożonej przez Użytkownika) powoduje, że Użytkownik jest związany złożoną ofertą (Zamówieniem). Wyświetlenie na podstronie Serwisu potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej (nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika),
   4. po otrzymaniu Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia
 1. W przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia Usługi Pomiaru, Usługodawca lub Serwisant skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub z użyciem adresu poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (z wykorzystaniem danych podanych przez Użytkownika przy złożeniu Zamówienia) aby potwierdzić zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru oraz umówić termin wykonania Usługi Pomiaru.
 2. Po dokonaniu Usługi Pomiaru za pośrednictwem Serwisanta w miejscu wskazanym przez Użytkownika, Serwisant przekazuje Usługodawcy niezbędne informacje uzyskane podczas Pomiaru do przygotowania oferty Usługi Serwisowej.
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawca prześle Użytkownikowi ofertę na wykonanie Usługi Serwisowej.
 4. Złożenie Zamówienia Usługi Serwisowej odbywa się w następujący sposób:
  1. Wraz z otrzymaną wiadomością zawierającą ofertę Usługodawcy na wykonanie Usługi Serwisowej, Użytkownik otrzymuje link do bramki płatniczej o nazwie „Przejdź do płatności”;
  2. Po zapoznaniu się otrzymaną ofertą Usługi Serwisowej Użytkownik poprzez przycisk „Przejdź do płatności” może dokonać płatności na kwotę wskazaną w ofercie Usługi Serwisowej, co jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz prowadzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej;
  3. Po pozytywny procesowaniu płatności za Zamówienie, Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną informująca o przyjęciu Zamówienia na wykonanie Usługi Serwisowej do realizacji.
 5. Użytkownik składa Zamówienia zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenie danych do Konfiguratora Serwisu.
 6. Usługodawca realizuje Usługę Pomiaru oraz Usługę Serwisową wyłącznie na terytorium Polski w obrębie województwa śląskiego oraz małopolskiego.
 7. Realizacja Usługi Serwisowej powierzana jest przez Usługodawcę współpracującym Serwisantom
 8. W razie wycofania przez Użytkownika Zamówienia na wykonanie Usługi Serwisowej będącego w trakcie realizacji lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w takim Zamówieniu, Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z przystąpieniem do realizacji pierwotnego Zamówienia, a w szczególności koszty zamówionych materiałów, koszty wytworzonych Towarów oraz koszty produkcji w toku.
 9. Wszelkie zdjęcia, rysunki, szkice, projekty, makiety, narzędzia IT i inne materiały tego typu przekazane przez Usługodawcę Użytkownikowi stanowią własność Usługodawcy. Materiały te są przeznaczone wyłącznie do użytku Użytkownika w zakresie określonym przez Usługodawcę, a ich udostępnienie osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

7. CENA

 1. Z tytułu wykonania Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej (Zamówienia) Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy indywidualnie ustalonego wynagrodzenia obejmującego Cenę wybranego wariantu Usługi Serwisowej (w tym Towarów niezbędnych do jej realizacji) na podstawie informacji uzyskanych podczas przeprowadzania Usługi Pomiaru .
 2. Cena Usługi Pomiaru wynosi 123,00 zł brutto.
 3. Wszystkie Ceny podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Użytkownik po otrzymaniu i akceptacji oferty odpowiednio Usługi Serwisowej lub samego Pomiaru (przesłanej przez Usługodawcę w odpowiedzi na złożone Zamówienie) dokonuje płatności Ceny z wykorzystaniem Operatora płatności (przedpłata).
 5. Faktura VAT wystawiana jest w chwili prawidłowego opłacenia Zamówienia przez Użytkownika i jest przesyłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB QUASIKONSUMENTA

 1. Usługodawca informuje, że Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub QuasiKonsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od:
  1. Umowy o świadczenie Usługi Pomiaru, jeżeli Usługa Pomiaru została wykonana w pełni oraz za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej z uwagi na fakt, iż Usługa Serwisowa jest realizowana w sposób służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika według specyfikacji wynikającej z przeprowadzonego Pomiaru, a następnie Zamówienia oraz zindywidualizowanej oferty złożonej przez Usługodawcę w odpowiedzi na to Zamówienie. Niezależnie od powyższego Usługodawca informuje, że Towary wykorzystywane do realizacji Usługi Serwisowej, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami i również z tego względu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub QuasiKonsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
  1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: Odnowa Okna sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza lub składając pismo pod tym adresem,
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@odnowaokna.pl.
 5. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod adresem: https://odnowaokna.pl/do-pobrania/ . Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, umowę taką uważa się za niezawartą.

9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI  USŁUGODAWCY

 1. Usługa Serwisowa zostanie wykonana z należytą starannością sztuki budowlanej oraz w odniesieniu do Towarów według obowiązujących wymagań zharmonizowanych norm, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi GLASSOLUTIONS dostępnymi na stronie internetowej glassolutions.pl . Na życzenie Użytkownika Usługodawca doręczy mu je na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 2. Usługodawca nie jest producentem Towarów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania okien, dla których została wykonana Usługa Serwisowa w tym za użytkowanie serwisowanych okien niezgodnie z zaleceniami ich producenta;
  2. szkody spowodowane nieprawidłowym sposobem utrzymywania okien w czystości, używania nieodpowiednich materiałów czyszczących i konserwujących, takich jak silikony, kleje, które mogą wejść w reakcję chemiczną z elementami Towaru. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca przekaże mu informację dotyczącą rodzaju materiałów zastosowanych do produkcji zamówionych Towarów, które mogą wejść w taką reakcję;
  3. za różnice kolorów i odcieni dostarczanych komponentów tego samego typu, jeżeli różnice te wynikają z zastosowania do produkcji komponentów, których parametry mieszczą się w tolerancjach przewidzianych przez właściwe normy dla tego rodzaju komponentów.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe wykonanie Zamówienia, zgodnie z parametrami wskazanymi przez Użytkownika w Zamówieniu i w granicach rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika.
 5. Wszystkie Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 6. Użytkownik jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany Towaru, w przypadku niezgodności Towaru z umową. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W żądaniu naprawy lub wymiany Towaru powinny być zawarte dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. Żądanie powinno zawierać na czym polega niezgodność Towaru z umową, a także preferowany sposób rozpatrzenia.
 7. Użytkownik wraz z żądaniem powinien dostarczyć lub odesłać niezgodny z Umową Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek udostępnienia Towaru Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 8. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz żądania naprawy lub wymiany Towaru pod adresem https://odnowaona.pl/do-pobrania/ . Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę wymiany lub naprawy Towaru.
 9. O ile jest to możliwe, Usługodawca zwraca się z prośbą o dołączenie do żądania wymiany lub naprawy także dowodu zakupu (np.: faktury, potwierdzenia przelewu).
 10. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
 11. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. towar jest niezgodny z umową, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy;
  2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Użytkownik go nabył; Usługodawca nie odebrał od Użytkownika Towaru na swój koszt; Usługodawca nie zdemontował Towaru oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 12. Usługodawca zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie Umowy Towarów, Usługodawca może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI WWW

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
  1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu,
  2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 10.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

11. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi WWW lub Umowę o świadczenie Uslugi Serwisowej, działając jako Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl.
 2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

12. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu realizacji Umowy o Świadczeni Usługi Serwisowej lub Umowy o świadczenie Usługi WWW, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2023 r.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi WWW opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonej Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,
  2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usługi WWW,
  4. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi WWW, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usługi WWW,
  6. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usługi WWW, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
  7. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,
  8. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi WWW, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi WWW,
  9. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
  10. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie oraz składania Zamówień (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej),
  11. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej,
  12. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Usługodawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
 6. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów o świadczenie Usługi Serwisowej zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.
 7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać emailem na adres kontakt@odnowaokna.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://odnowaokna.pl/kontakt/ .
 8. Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się pod adresem: https://odnowaokna.pl/do-pobrania/